όροι και Προϋποθέσεις

Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Holy Smoke LTD, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, προμηθεύει οποιοδήποτε από τα αγαθά που αναφέρονται προς πώληση (στα ακόλουθα «Εμπορεύματα») διαθέσιμα στον ιστότοπο της Holy Smoke LTD www.holysmoke.com.cy (στην ακόλουθη «Ιστοσελίδα») στον Καταναλωτή (που είναι ο πελάτης που εκτελεί την παραγγελία και ο πελάτης είναι το πρόσωπο που πραγματοποιεί απευθείας την αγορά του/των Προϊόντος/ων).

Ο καταναλωτής υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, προτού υποβληθεί παραγγελία για οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα Προϊόντα και ο Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι επισημαίνοντας το κουμπί «Αποδοχή», δεσμεύεται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η αποτυχία "Αποδοχή" δεν θα επιτρέψει την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

Με την ένδειξη «Αποδοχή» (όροι και προϋποθέσεις) ο Καταναλωτής συμφωνεί ως εξής:

1. Ορισμοί

Ο Καταναλωτής είναι ένα άτομο ή ένας οργανισμός που αγοράζει Αγαθά από την Holysmoke LTD και ο όρος «Καταναλωτής» θα έχει την έννοια που αποδίδεται στην ενότητα 12 του νόμου περί αθέμιτων συμβάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1977, εκτός εάν και στον βαθμό που αφορά εμπορικές οντότητες που δεν έχουν ταξινομηθεί ως Καταναλωτές. Ωστόσο, για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο Καταναλωτής θα περιλαμβάνει τόσο εμπορικούς όσο και ιδιώτες καταναλωτές.

Σύμβαση σημαίνει αυτή η σύμβαση πώλησης μεταξύ της Holysmoke LTD και του Καταναλωτή για την πώληση και την αγορά Αγαθών που ενσωματώνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Κύπρος σημαίνει το μη κατεχόμενο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αγαθά νοούνται τα είδη, τα προϊόντα, τα είδη που ο Καταναλωτής συμφωνεί να αγοράσει από την Holysmoke LTD, μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω τηλεφώνου ή άλλης παραγγελίας. Όροι και Προϋποθέσεις σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης που ορίζονται στο παρόν και τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί εγγράφως.

2. Προϋποθέσεις

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του Καταναλωτή ως Καταναλωτή. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλες τις συμβάσεις για την πώληση Αγαθών από την Holy Smoke LTD στον Καταναλωτή και θα υπερισχύουν κάθε άλλης τεκμηρίωσης ή επικοινωνίας από τον Καταναλωτή. Η αποδοχή της παράδοσης των Αγαθών θα θεωρείται πειστική απόδειξη της αποδοχής από τον Καταναλωτή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Οποιαδήποτε παραλλαγή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) δεν θα ισχύει εκτός εάν συμφωνηθεί γραπτώς από την Holy Smoke LTD. Τυχόν παράπονα θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση της Holy Smoke LTD στη Λεωφ. Φανερωμένης 148, Λάρνακα, Κύπρος.

3. Παραγγελία

Όλες οι παραγγελίες για Αγαθά θα θεωρούνται ως προσφορά από τον Καταναλωτή για αγορά Αγαθών σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και υπόκεινται σε αποδοχή από την Holy Smoke LTD. Η Holy Smoke LTD μπορεί να επιλέξει να μην αποδεχτεί μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Με την επιφύλαξη της Ιεράς Πολιτικής Καπνού, όταν τα Αγαθά που παρήγγειλε ο Καταναλωτής δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα, ο Καταναλωτής θα ειδοποιηθεί και θα του δοθεί η επιλογή είτε να περιμένει έως ότου τα αγαθά είναι διαθέσιμα από απόθεμα είτε να ακυρώσει την παραγγελία και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών.

4. Ηλικία συναίνεσης

Όπου τα Αγαθά μπορούν να αγοραστούν μόνο από άτομα συγκεκριμένης ηλικίας, ο Καταναλωτής θα κληθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας να δηλώσει ότι είναι στην κατάλληλη νόμιμη ηλικία για να αγοράσει τα Αγαθά. Εάν η Holy Smoke LTD ανακαλύψει ότι ο Καταναλωτής δεν δικαιούται νόμιμα να παραγγείλει ορισμένα Αγαθά, η Holy Smoke LTD θα δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία αμέσως, χωρίς προειδοποίηση.

5. Τιμή και πληρωμή

Η τιμή των Αγαθών ορίζεται στην Ιστοσελίδα. Η τιμή περιλαμβάνει ή χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα προστεθούν τα έξοδα αποστολής/μεταφορικών, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική Holy Smoke LTD. Η συνολική τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων αποστολής, εάν υπάρχουν, θα εμφανίζεται στο καλάθι αγορών του Καταναλωτή πριν από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η πληρωμή της τιμής συν ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής πρέπει να γίνει πλήρως πριν από την αποστολή των Αγαθών. Εάν οι εμπορικοί καταναλωτές που βρίσκονται εντός της ΕΕ και εκτός Κύπρου υποβάλουν παραγγελία, θα πραγματοποιηθεί απαλλαγή από τον ΦΠΑ, στον βαθμό που μπορεί να παρασχεθεί έγκυρος αριθμός ΦΠΑ (VIES).

6. Παράδοση

Τα αγαθά που παρέχονται εντός Κύπρου θα παραδοθούν κανονικά εντός 3 (τρεις) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Τα αγαθά που παρέχονται εκτός Κύπρου θα παραδίδονται κανονικά εντός 10 (Δέκα) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Όταν έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης και δεν μπορεί να τηρηθεί αυτή η ημερομηνία παράδοσης, ο Καταναλωτής θα ειδοποιηθεί και θα του δοθεί η ευκαιρία να συμφωνήσει μια νέα ημερομηνία παράδοσης ή να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η Holy Smoke LTD θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρήσει οποιαδήποτε ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί για παράδοση. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι ουσιαστικός και η Holy Smoke LTD δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες, έξοδα, ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τον Καταναλωτή ή οποιονδήποτε τρίτο, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε εκτιμώμενης παράδοσης ημερομηνία. Η παράδοση των Αγαθών θα γίνεται στη διεύθυνση του Καταναλωτή που καθορίζεται στην παραγγελία και ο Καταναλωτής θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να παραλάβει τα Αγαθά κάθε φορά που υποβάλλονται σε προσφορά για παράδοση. Ο τίτλος και ο κίνδυνος στα Αγαθά θα περάσουν στον Καταναλωτή κατά την παράδοση των Αγαθών.

7. Πληροφορίες διεθνούς αποστολής

Εάν η χώρα παράδοσης δεν βρίσκεται εντός της ΕΕ, τότε τυχόν πρόσθετες χρεώσεις για τον εκτελωνισμό πρέπει να επιβαρύνουν τον Καταναλωτή. Η Holy Smoke δεν έχει κανέναν έλεγχο σε αυτές τις χρεώσεις και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτές τις χρεώσεις. Συνιστάται στους καταναλωτές να επικοινωνούν με τα τοπικά τελωνεία τους.

8.Δικαίωμα πωλητή

Η Holy Smoke LTD διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιοδικά τις τιμές στην Ιστοσελίδα, η οποία δεν είναι εγγυημένη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η Holy Smoke LTD θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι τιμές είναι σωστές στο σημείο στο οποίο ο Καταναλωτής δίνει την παραγγελία. Η Holy Smoke LTD διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε αγαθά από τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή. Η Holy Smoke LTD δεν ευθύνεται έναντι κανενός για απόσυρση οποιουδήποτε Προϊόντος από τον Ιστότοπο ή για άρνηση επεξεργασίας μιας παραγγελίας.

9. Ακύρωση και επιστροφή

Ο Καταναλωτής θα επιθεωρήσει τα Αγαθά αμέσως μετά την παραλαβή και θα ειδοποιήσει την Holy Smoke LTD εντός 7 εργάσιμων ημερών από την παράδοση επιβεβαιώνοντας εγγράφως εάν τα αγαθά έχουν υποστεί ζημιά ή δεν συμμορφώνονται με οποιοδήποτε από τα Συμβόλαια. Εάν ο Καταναλωτής δεν το κάνει, ο Καταναλωτής θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τα Αγαθά. Ορισμένα προϊόντα είναι προϊόν από του στόματος αφού ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί δεν επιστρέφεται. Οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την αποστολή. Μόλις αποσταλεί, εάν επιστραφεί κλειστό, ο Καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος τόσο για τα έξοδα αποστολής εξερχόμενων όσο και για την επιστροφή, καθώς και για τυχόν χρεώσεις ανανέωσης αποθεμάτων που κρίνεται απαραίτητο, έως 10% κατ' ανώτατο όριο της τιμής αγοράς.

10. Εγγύηση

Όλα τα ηλεκτρονικά προϊόντα συνοδεύονται από 6 μήνες εγγύηση ανταλλακτικών από την ημερομηνία παραλαβής. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ανταλλακτικά, όπως τους ψεκαστήρες και τα φυσίγγια και επίσης δεν καλύπτει τυχαία θραύση και λάθος χρήση. Για παράδειγμα, οι μπαταρίες έχουν διάρκεια ζωής 500 κύκλων φόρτισης κατά μέσο όρο. Εάν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά, αυτή η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από 6 μήνες, οπότε η εγγύηση δεν θα παρέχει κάλυψη. Οι ψεκαστήρες επίσης δεν καλύπτονται, πρόκειται για ανταλλακτικά και, ανάλογα με τη χρήση, λειτουργούν για 3 εβδομάδες έως 3 μήνες. Τα φυσίγγια είναι επίσης ανταλλακτικά και μπορούν, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, να σπάσουν. Τα κιτ εκκίνησης EGO C έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άτμισμα για 6+ μήνες (5 ψεκαστήρες, 2 μπαταρίες, 5 φυσίγγια, κ.λπ.) και η εγγύηση πρέπει να εξεταστεί σε αυτό το πλαίσιο.

Εάν ο Καταναλωτής έχει οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης, το Προϊόν μαζί με μια περιγραφή των γεγονότων θα πρέπει να επιστραφεί στην Holy Smoke LTD. Η Holy Smoke LTD θα επιθεωρήσει το ελαττωματικό Προϊόν και είτε, κατά την πλήρη κρίση της: (i) προσφέρει πλήρη ή μερική επιστροφή χρημάτων, ή (ii) προσφέρει ένα προϊόν αντικατάστασης, ή (iii) επισκευάζει το Προϊόν, (iv) επικοινωνεί με τον δικό της διανομέα με το Προϊόν και διαβιβάστε στον διανομέα λεπτομέρειες σχετικά με τη θραύση ή (v) απορρίψτε την αξίωση για εγγύηση και ενημερώστε τον Καταναλωτή σχετικά.

Τυχόν ανταλλακτικά έχουν εγγύηση από την ημερομηνία παράδοσης της αρχικής παραγγελίας.

11. Περιορισμός ευθύνης

Εκτός εάν υπονοείται από το νόμο όταν ο Καταναλωτής συναλλάσσεται ως καταναλωτής, σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από την Holy Smoke LTD, τα ένδικα μέσα του Καταναλωτή θα περιορίζονται σε ζημίες που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν την Τιμή η Goods and Holy Smoke LTD σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Holy Smoke LTD για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια της Holy Smoke LTD ή των πρακτόρων ή των υπαλλήλων της Holy Smoke LTD.

12. Παραίτηση

Καμία παραίτηση από την Holy Smoke LTD (είτε ρητή είτε σιωπηρή) για την επιβολή οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της βάσει της παρούσας σύμβασης δεν θα θίγει τα δικαιώματά της να το κάνει στο μέλλον.

13. Αναρτήσεις Ιστοσελίδων

Η Holy Smoke LTD διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου της Holy Smoke LTD ανά πάσα στιγμή από πελάτες ή τρίτους. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να αφορά οποιεσδήποτε δηλώσεις που μπορεί εύλογα να ερμηνευθούν ως θεραπευτικοί ισχυρισμοί ή ισχυρισμοί "διακοπής καπνίσματος" σχετικά με τη χρήση των προϊόντων της Holy Smoke LTD, ή γενικά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, απαγορεύονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία ή/και αφαίρεση από την ιστοσελίδα. Παραδείγματα τέτοιων δηλώσεων περιλαμβάνουν δηλώσεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα βοήθησαν ένα άτομο να «κόψει» το κάπνισμα παραδοσιακών τσιγάρων, βοήθησαν στη μείωση της επιθυμίας για νικοτίνη ή των συμπτωμάτων στέρησης ή έχουν αποδειχθεί επιτυχής εναλλακτική λύση σε εγκεκριμένα φάρμακα διακοπής του καπνίσματος, όπως επιθέματα νικοτίνης ή τσίχλες.

14. Ανωτέρα βία

Η Holy Smoke LTD δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της, εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ή περιστάσεις εκτός του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πράξεων του Θεού, απεργιών, λοκ άουτ, ατυχημάτων, πολέμου , πυρκαγιά, αστοχία οποιουδήποτε συστήματος επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών ή υπολογιστών, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα πρώτων υλών από φυσική πηγή προμήθειας και η Holy Smoke LTD δικαιούται εύλογη επέκταση των υποχρεώσεών της.

15. Απόλυση

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η διάταξη αυτή διακόπτεται και οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν σαν αυτοί οι Όροι και Οι όροι είχαν συμφωνηθεί με την άκυρη παράνομη ή ανεφάρμοστη διάταξη καταργήθηκε.

16. Αλλαγές στους Όρους

Η Holy Smoke LTD δικαιούται να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό το δικαίωμα δεν επηρεάζει τους υπάρχοντες Όρους και Προϋποθέσεις που γίνονται δεκτοί από τον Καταναλωτή κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου και τα μέρη υπόκεινται δια του παρόντος στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.